1800-1228

Chiến lược phát triển nhân sự

Career-DevelopmentA. O. Smith luôn đổi mới các phương pháp để trau dồi phát triển kỹ năng của đội ngũ nhân viên và tạo các cơ hội tốt để nhân viên phát triển sự nghiệp.

Cấp quản lý và nhân viên thường xuyên cùng nhau làm việc trực tiếp để có thể hiểu được thế mạnh, nhu cầu phát triển và định hướng nghề nghiệp của từng nhân viên. Từ đó đưa ra các kế hoạch đào tạo, tư vấn, hỗ trợ từng cá nhân hoàn thành các nhiệm vụ thực tế.

Điều đặc biệt nhất trong hoạt động đào tạo của A.O. Smith đó là phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các nhân viên. Các chương trình đào tạo phát triển khả năng lãnh đạo cung cấp cho nhân viên các kỹ năng cần thiết tiến tới các vị trí lãnh đạo cao cấp sau này.